Motholic Mobble, Motolisk Mobbel (no).

Tor Børresen (kunstner)

 

I behavioristisk teori bygger man på menneskets (dyrets) adferd i forhold til operant betinging -

behov, handling og konsekvens. En kjede av sammenhengende funksjonelle stadier. Følelsen av

sult, behovet for næring, reaksjon og stimuli. Dette forutsetter at de motoriske egenskapene er

innlært og inntakte. Motorisk læring kan defineres som et sett av prosesser knyttet til praksis eller

erfaringer som fører til relativt permanente forandringer i evnen til å utføre motoriske ferdigheter.

 

I behaviorismen snakker man også om den «svarte boksen». En litt utilstrekkelig forklaring på en

bestemt type adferd - der hvor menneskesinnet unndrar seg enkel lesning gjennom stereotypiske

fortolkninger.

 

Den Motoliske Mobbelen kan oppstå når kunstneren velger å avstå fra slike oppfatninger om

årsaks - virkningsammenhenger. Om kroppen er en maskin, en motorisert kapsel, som forflytter

oss gjennom tid og rom, og de rasjonelle bevegelsesmønstrene byttes ut med den «svarte bokens»

uoversiktlige og irrasjonelle egenskaper, kan vi nærme oss Mobbelens distinkte karakter.

Kroppen styres av andre beveggrunner enn de som forsøker å nå bestemte eller konkrete mål.

Forflytningen blir styrt av abstrakte regler, og aktiviteten kan sies å være bevegelsen mellom

det rommet vi ikke ser og det rommet vi aldri når. Mobbelen er altså et bevisst valg i

streben mot det dysfunksjonelle, en lengsel etter «motorisk trøbbel» om man vil.

 

Tor Børresen, April, 2011

Wikitilfeldiga